Kancelaria Notarialna

dr Piotr Marquardt

Kontakt Telefoniczny: + 48 32 733 03 06

Doręczanie oświadczeń

Ta czynność notarialna polega na doręczeniu przez notariusza, na żądanie strony, stronie przeciwnej pisemnego oświadczenia, które może rodzić skutki prawne. Treść oświadczenia można: wnieść ustnie do protokołu, przesłać drogą pocztową lub wręczyć osobiście notariuszowi. Notariusz ocenia, czy treść oświadczenia wywołuje skutki prawne. Doręczenie następuje przy odpowiednim zastosowaniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego, dotyczących doręczania pism procesowych (art. 131-147 Kodeksu postępowania cywilnego). Notariusz lub zatrudniony w kancelarii pracownik doręcza oświadczenie we wskazane przez stronę miejsce. Na żądanie strony doręczenie oświadczenia można przesłać listem poleconym.

Potwierdzenie doręczenia
Potwierdzeniem doręczenia jest protokół spisany przez notariusza. Gdy strona przeciwna poda ustnie odpowiedź do protokołu bądź udzieli pisemnej odpowiedzi i oświadczy, że podpisze protokół, notariusz zamieszcza odpowiedź w protokole. Notariusz wydaje poświadczenie doręczenia oświadczenia, w którym zamieszcza odpowiedź, jeżeli była udzielona w sposób wyżej opisany.

Sprawdź potrzebne dokumenty do wykonania czynności

Parking

Dysponujemy dwoma miejscami parkingowymi dla naszych klientów (Zobacz mapkę)

Karty płatnicze

Akceptujemy karty płatnicze, takie jak:VISA

Wi-Fi

W naszej kancelarii klienci mają dostęp do bezpłatnego internetu za pośrednictwem wi-fi