Czynności notarialne

Akty notarialne

Akt notarialne to dokument urzędowy stwierdzający treść danej czynności prawnej i stanowiący dla uczestników obrotu prawnego ważne zabezpieczenie ich interesów. Jak stanowi Prawo o notariacie, akty notarialne sporządzane są bądź to obowiązkowo („strony obowiązane są nadać formę”), bądź też na życzenie stron („strony pragną nadać formę”).

Akty poświadczenia dziedziczenia

Stwierdzenia nabycia spadku może być dokonane obecnie bądź to w sądzie (stwierdzenie nabycia spadku) bądź u notariusza (akt poświadczenia dziedziczenia). Niezależnie od szeregu różnic, zarówno notarialne jak i sądowe stwierdzenie dziedziczenia ma taką samą moc prawną.

Poświadczenia

Notariusz sporządza kilka rodzajów poświadczeń, jednym z nich jest poświadczanie własnoręczności podpisów na dokumentach, które jest jedną z form szczególnych dokumentu wymagana m. in. dla: pełnomocnictw do określonych czynności prawnych, umów zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, umów zbycia przedsiębiorstwa, różnego typu oświadczeń o charakterze majątkowym i niemajątkowym.

Protesty weksli i czeków

Protesty weksli stanowią bardzo rzadko dokonywaną czynność notarialną. Wiąże się to z zanikiem funkcji płatniczej weksli, które wykorzystywane są obecnie jedynie jako środek zabezpieczenia wierzytelności.

Protokoły

Zgodnie z art. 104 prawa o notariacie notariusz spisuje protokoły walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych.

Wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów

W skład czynności notarialnych wchodzi również sporządzanie wypisów aktu notarialnego oraz odpisów lub wyciągów z innych dokumentów notarialnych.

Projekty akt, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz w razie potrzeby sporządza nie tylko dokumenty w wersji finalnej ale także ich projekty. Najczęściej są to projekty umów takich jak umowa sprzedaży czy też przedwstępna umowa sprzedaży…

Inne czynności

Poza czynnościami notarialnymi wyraźnie wymienionymi w Prawie o notariacie, dokonywane są również czynności wynikające z odrębnych przepisów, wśród których wymienić można przykładowo…