Protokoły

Spisywanie protokołów

Zgodnie z art. 104 prawa o notariacie notariusz spisuje protokoły walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych.

Notariusz spisuje także protokoły w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne, a w szczególności dotyczące stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń, a także – na żądanie strony stawiającej – niestawiennictwa strony drugiej. Protokoły są także sporządzane i spisywane w innych sytuacjach, wymienionych w ustawie, jak np. przyjmowanie dokumentów na przechowanie (art. 107 prawa o notariacie), papierów wartościowych albo pieniędzy w walucie polskiej lub obcej (art. 108 prawa o notariacie).