Pełnomocnictwo

Sporządzenie pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo stanowi formę oświadczenia woli, które upoważnia do podjęcia działania w imieniu osoby dla określonego podmiotu. Podjęte działania przez osobę upoważnioną wywołują skutki takie same jak w przypadku wykonania tych działań przez mocodawcę. Forma sporządzanego pełnomocnictwa jest zależna od czynności prawnych, którym ma służyć.
Podstawowym warunkiem każdego pełnomocnictwa jest zawarcie danych osoby, która udziela mocowania do podejmowania czynności we własnym imieniu. Drugim komponentem są dane pełnomocnika, który podejmuje działania z ramienia mocodawcy oraz przekazanie szczegółowych wytycznych do jakich czynności osoba ta zostaje upoważniona. W kwestii odwołania pełnomocnictwa prawo stanowi, iż „§ 1 Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane, chyba że mocodawca zrzekł się odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.
§ 2 Umocowanie wygasa ze śmiercią mocodawcy lub pełnomocnika, chyba że w pełnomocnictwie inaczej zastrzeżono z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.” (Art. 101. Kodeksu cywilnego)

W praktyce wyróżniamy trzy rodzaje pełnomocnictw, pierwszym z nich jest pełnomocnictwo ogólne, którego zakres obejmuje dokonywanie czynności zarządu zwykłego i pod rygorem nieważności winno być sporządzone na piśmie. Drugim typem jest pełnomocnictwo rodzajowe, którego zakres wychodzi poza czynności zwykłego zarządu, a także pełnomocnictwo szczególne, którego zasięg obejmuje konkretnie wyszczególnione czynności do których odnosi się mocowanie. W przypadku tych pełnomocnictw forma musi odpowiadać formie wymaganej do dokonania czynności, również pod rygorem nieważności. Czynności pełnomocnika może wykonywać osoba fizyczna nawet w sytuacji, gdy jej zdolność do czynności prawnych jest ograniczona.

W związku z tym, że czynności prawne wykonane przez pełnomocnika pociągają za sobą skutki bezpośrednio wobec osoby reprezentowanej, zapis winień być precyzyjny, aby zawarte warunki dokładnie odzwierciedlały intencje mocodawcy. W przypadku kiedy pełnomocnictwo dotyczy bezpośrednio sprzedaży lub nabycia nieruchomości musi również zawierać opis oraz położenie nieruchomości wraz z numerem księgi wieczystej.

Dokumenty wymagane do sporządzenia pełnomocnictwa:

  1. dane osobowe mocodawcy – imię/imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, stan cywilny, numer PESEL raz adres zameldowania,
  2. dane osobowe pełnomocnika – imię/imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, adres zameldowania,
  3. w przypadku kiedy pełnomocnictwo dotyczyć ma dotyczyć nieruchomości, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, należy udostępnić opis tej nieruchomości lub prawa oraz wskazać numer księgi wieczystej.