Kancelaria Notarialna

Lokalizacja

Od 2011 roku Kancelaria Notarialna dr Piotra Marquardta mieści się w południowej części Śródmieścia Katowic, na parterze zabytkowej, znajdującej się na szlaku katowickiej moderny kamienicy Wędlikowskich, przy ulicy PCK 10.

Godziny otwarcia

Kancelaria czynna jest w dni powszednie, to jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00, przy czym w uzasadnionych przypadkach, istnieje możliwość ustalenia innych dni lub godzin dokonywania czynności (po uprzednim uzgodnieniu).

Czynności notarialne

Kancelaria zapewnia możliwość dokonywania wszystkich czynności notarialnych, zarówno dla osób fizycznych, instytucji jak i przedsiębiorców. Zarówno informacje, jak i porady związane z czynnościami notarialnymi, udzielane są przez notariusza nieodpłatnie. Miejscem dokonywania czynności notarialnych jest kancelaria notarialna, natomiast poza kancelarią, mogą być dokonywane jeśli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, takie jak stan zdrowia czy trudności w poruszaniu się.

Wszelkie informacje udzielane przez notariusza w związku z dokonywanymi (planowanymi) czynnościami notarialnymi są bezpłatne.

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Jeśli stroną czynności notarialnej jest osoba nieposługująca się językiem polskim wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego. Kancelaria zapewnia obsługę Klientów w języku angielskim i włoskim.

Do czynności notarialnych, zgodnie z przepisami Prawa o notariacie należą:

– akty notarialne (np. oświadczenie o ustanowieniu hipoteki, umowa spółki komandytowej, oświadczenie o przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę),
– poświadczenia (np. własnoręczności podpisu),
– APD (akty poświadczenia dziedziczenia),
– EPS (europejskie poświadczenie spadkowe),
– protokoły (np. protokół zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością),
– depozyty notarialne (przyjmowanie na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty lub dane na informatycznym nośniku danych),
– projekty aktów i oświadczeń,
– wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów.
– protesty weksli i czeków.

Notariusz Piotr Marquardt dokonuje czynności notarialnych w przypadkach wymaganych prawem lub gdy taka jest wola stron. Czynności notarialne obejmują przede wszystkim sprawy z zakresu prawa rzeczowego, prawa handlowego, prawa rodzinnego oraz prawa spadkowego, a także innych dziedzin prawa cywilnego.

Prawo rzeczowe

Jeśli chodzi o prawo rzeczowe, najczęstsze czynności dotyczą obrotu nieruchomościami (umowy sprzedaży i darowizny) oraz obciążania nieruchomości (ustanawianie hipotek oraz służebności przesyłu).

Prawo handlowe

W zakresie prawa handlowego (prawa spółek) do najczęstszych czynności należą: umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, protokoły zgromadzeń spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych a także czynności związane z przekształcaniem, łączeniem i podziałem spółek, w tym w szczególności przekształcanie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Prawo rodzinne

W ramach prawa rodzinnego najpopularniejsze czynności to umowy majątkowe małżeńskie (intercyza) oraz umowy o podział majątku wspólnego, zawierane pomiędzy małżonkami.

Prawo spadkowe

Jeśli chodzi o prawo spadkowe, do najczęstszych czynności notarialnych należą testamenty, protokoły z oświadczeń o odrzuceniu spadku, oraz akty poświadczenia dziedziczenia.

Udogodnienia

parking kancelarii notarialnej

Dwa miejsca parkingowe w obrębie kancelarii

Zobacz na mapie

płatność kartą za czynności notarialne

Możliwość płatności kartą tj. MasterCard, VISA, Maestro oraz gotówką

WI-FI w Kancelarii Notarialnej

W naszej kancelarii klienci mają dostęp do bezpłatnego internetu za pośrednictwem Wi-Fi