Akty notarialne

Sporządzanie aktów notarialnych

Akt notarialne to dokument urzędowy stwierdzający treść danej czynności prawnej i stanowiący dla uczestników obrotu prawnego ważne zabezpieczenie ich interesów. Jak stanowi Prawo o notariacie, akty notarialne sporządzane są bądź to obowiązkowo („strony obowiązane są nadać formę”), bądź też na życzenie stron („strony pragną nadać formę”).

Sporządzanie aktów notarialnych i rygor nieważności

Niektóre czynności prawne muszą zostać dokonane w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności, co oznacza, że czynność dokonana bez zachowania tej formy jest nieważna ( np. sprzedaż nieruchomości, darowizna mieszkania, ustanowienie hipoteki, umowa służebności przesyłu, ustanowienie odrębnej własności lokalu, zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, umowy o dział spadku w obejmującego nieruchomość, umowy zniesienia współwłasności nieruchomości, zbycie spadku, udzielenie pełnomocnictwa do czynności prawnych, dla których niezbędna jest forma aktu notarialnego, umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, statut spółki akcyjnej i komandytowo-akcyjnej umowa majątkowa małżeńska (intercyza), umowa zrzeczenia się dziedziczenia).

Akt notarialny na żądanie stron

Notariusz może również sporządzić akt notarialny na żądanie stron, chociaż dana czynność prawna dla swej ważności nie wymaga formy aktu notarialnego (testament notarialny, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości) dla których ważności forma aktu notarialnego nie jest wymagana, jednak bardzo często strony decydują się na taką formę w celu zabezpieczenia swoich interesów.