Testament notarialny. Sporządzanie testamentu u notariusza

Sporządzanie testamentu

Jedną z czynności jakiej dokonuje notariusz jest sporządzenie testamentu. Czynność ta podlega regulacji głównie Kodeksu Cywilnego. Testament notarialny stanowi czynność prawną o wysokim stopniu sformalizowania, za pomocą której spadkodawca rozrządza posiadanym majątkiem na wypadek własnej śmierci. Treść testamentu spisanego w kancelarii notarialnej wskazuje osobę lub osoby, które przez testatora zostały powołane do spadku. Sporządzony testament notarialny zapewnia, że w razie śmierci spadkodawcy jego majątek trafi do osób przez niego wskazanych.

Testament notarialny jest najbezpieczniejszą formą rozrządzania majątkiem. Możliwe jest również jego modyfikowanie oraz częściowe lub całkowite odwołanie w każdym momencie życia spadkodawcy. Natomiast dopóki testator żyje, dokument ten nie wywiera żadnych skutków prawnych. Dokument, jakim jest testament, sporządzany jest zawsze w obecności osoby będącej testatorem i może dotyczyć rozrządzenia majątkiem wyłącznie jednej osoby. Notariusz ma obowiązek sporządzenia testamentu zgodnie z wolą spadkodawcy oraz według przepisów prawa, z zachowaniem wszystkich wymogów ustawowych.

Sporządzenie testamentu u notariusza pozwala na precyzyjne zastosowanie terminologii prawnej oraz nabiera mocy dokumentu urzędowego, przez co jego unieważnienie jest istotnie mniej prawdopodobne. Testament notarialny jest sporządzony zgodnie z dyspozycjami klienta, po czym winien być odczytany, a następnie przyjęty i podpisany przez testatora. Oryginał sporządzonego aktu przechowywany jest przez kancelarię notarialną, natomiast spadkodawcy zostaje wydany wypis aktu notarialnego. Istnieje również możliwość bezkosztowego wpisania testamentu do Notarialnego Rejestru Testamentów, co ułatwia jego ewentualne, przyszłe poszukiwanie.

W celu podjęcia czynności sporządzenia testamentu notarialnego niezbędne są następujące dokumenty:

  1. ważny dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) osoby, która sporządza testament,
  2. dane osób, które zostaną wskazane w testamencie (imię, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia oraz numer PESEL),
  3. w przypadku gdy testament zawiera zapis windykacyjny należy również przedstawić numer księgi wieczystej lub dane dotyczące prawa do lokalu, jeżeli mają stanowić przedmiot zapisu windykacyjnego.

Wyróżnia się testamenty zwykłe oraz testamenty szczególne, pierwszy rodzaj nie zakłada ważności ograniczonej w czasie i obejmuje:

  • testamenty własnoręczne – holograficzne, wymagane jest własnoręczne sporządzenie i podpis testatora,
  • testamenty notarialne – stanowiące formę aktu notarialnego,
  • testamenty urzędowe – allograficzne, sporządzane przez osobę inną niż spadkodawca, jednak koniecznie osobę urzędową w obecności dwóch świadków.

Natomiast testamenty szczególne sporządza się wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach, a ważność ograniczona jest do 6 miesięcy, po upływie tego czasu nie wywołują żadnych skutków prawnych. Obejmują poniższe:

  • testamenty ustne,
  • testamenty podróżne,
  • testamenty wojskowe.