Opłaty za czynności notarialne

Istnieje możliwość uiszczania związanych z czynnościami notarialnymi opłat za pomocą kart płatniczych, przy czym nie dotyczy to podatków i opłat sądowych, które mogą być uiszczane gotówką lub przelewem (przed dokonaniem czynności). Na opłaty ponoszone przez strony czynności notarialnych składają się: podatki (od czynności cywilnoprawnych oraz od spadków i darowizn), opłaty sądowe oraz taksa notarialna.

Podatki

Notariusz jest płatnikiem podatków, to znaczy pobiera podatki od stron czynności prawnych dokumentowanych w formie aktu notarialnego i odprowadza je do Skarbu Państwa.

Podatek PCC

Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC, dawniej: opłata skarbowa) dokonywanych w formie aktu notarialnego (np. umowy sprzedaży, zamiany, umowy spółki, ustanowienie hipoteki, odpłatnego zniesienia współwłasności) i jest zobowiązany uzależnić dokonanie czynności cywilnoprawnej od uprzedniego zapłacenia podatku.

Dowiedz się więcej o podatku PCC:
ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

Podatek SiD

Notariusz jest także płatnikiem podatku od spadków i darowizn od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie i zobowiązany jest pobrać od podatnika należny podatek z chwilą sporządzenia aktu notarialnego.

Dowiedz się więcej o podatku SiD:
ustawa o podatku od spadków i darowizn

Opłata sądowa

Jeżeli wniosek o wpis do księgi wieczystej zawarty w akcie notarialnym podlega opłacie sądowej, notariusz pobiera od wnioskodawców tę opłatę i zaznacza w akcie notarialnym wysokość pobranej opłaty sądowej.

Notariusz zobowiązany jest uzależnić sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia przez strony należnej opłaty sądowej. Pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu.

Dowiedz się więcej o opłatach sądowych:
ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (art. 42-48)

Taksa notarialna

Stosownie do brzmienia art. 5 § 1 ustawy Prawo o notariacie notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności.

Maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności określone są w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 roku Nr 148, poz. 1564, z późn.zm). Do wynagrodzenia notariusza ustalonego na podstawie przepisów rozporządzenia dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) wg. stawki 23%.

Dowiedz się więcej o taksie notarialnej:
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej