Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Czym jest spółdzielcze własnościowe prawo lokalu?

Spółdzielcze własnościowe prawo zostało uregulowane w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Zgodnie z artykułem 17 rozdział 2 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu „Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym.” Ustawa określa iż, umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Spółdzielnia mieszkaniowa jest właścicielem budynku/użytkownikiem wieczystym budynku, w którym znajdują się lokale o statusie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Ponadto jest ona uprawniona do założenia księgi wieczystej nieruchomości.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkaniowego można:

 1. sprzedać,
 2. darować / zapisać w testamencie,
 3. obciążyć hipoteką.

Osoba, która posiada własnościowe prawo do lokalu ma prawo do korzystania z lokalu oraz do rozporządzania swoim prawem, w tym ma prawo do wynajęcia lokalu mieszkaniowego lub może oddać je do bezpłatnego korzystania (zgodnie z jego przeznaczeniem).

Aby przekształcić lokal mieszkalny na lokal użytkowy potrzebna jest zgoda spółdzielni mieszkaniowej. Tutaj widać znaczną różnicę pomiędzy: prawem do lokalu a spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu. Własność lokalu daje prawo do korzystania z nieruchomości i rozporządzania nią, natomiast w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu potrzebne są w tym celu odpowiednie zgody spółdzielni mieszkaniowej.

Jakie dokumenty należy dostarczyć w celu sprzedaży spółdzielczego prawa do lokalu?

  1. Zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu.
  2. Księga wieczysta:
   1. W momencie założonej księgi wieczystej przy spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu – odpis zwykły z księgi wieczystej
   2. W przypadku braku założonej księgi wieczystej – podstawa nabycia)
  3. Dane uczestników czynności notarialnej:
  • Imiona i nazwiska.
  • Imiona rodziców.
  • Stan cywilny.
  • Numer i seria dowodu osobistego bądź paszportu wraz z datą ważności (w przypadku cudzoziemców dodatkowo karta stałego pobytu)
  • Adres zamieszkania
  • W przypadku gdy podmiotem jest firma:
   • Nazwa firmy.
   • Numer KRS lub wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, REGON.