Sprzedaż lub darowizna działki oraz nieruchomości gruntowej

Art. 46. § 1. Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.
W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji. (USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami)

Aby dokonać sprzedaży nieruchomości gruntowej (działki) należy przygotować następujące dokumenty: (WAŻNE W dużej mierze dokumenty, które są potrzebne do sprzedaży nieruchomości gruntowej są uzależnione od rodzaju jej własności). Aby jak najlepiej przygotować się do sprzedaży nieruchomości najlepiej skontaktować się z Nami już teraz.

Wykaz dokumentów:

 1. Numer księgi wieczystej bądź odpis z księgi wieczystej.
 2. Podstawa nabycia – czyli określenie sposobu nabycia nieruchomości (należy wskazać czy jest to nabycie pierwotne czy pochodne) oraz przełożenie odpowiedniego dokumentu poświadczającego nabycie:
   • • Wypis aktu notarialnego nabycia nieruchomości,
   • • Prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia.
 3. Zaświadczenie o przeznaczeniu gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub jego braku albo też decyzja o warunkach zabudowy oraz zaświadczenie, że grunt jest bądź nie położony na obszarze objętym uchwałą o rewitalizacji bądź o ustanowieniu obszaru zdegradowanego (dokument ten można uzyskać w Urzędzie Gminy)
 4. Wydzielanie w księdze wieczystej
    • a. Jeżeli działka ma być wydzielona do nowej księgi wieczystej – wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem – w celach wieczystoksięgowych
    • b. Jeżeli działka nie ma być wydzielona do nowej księgi wieczystej – wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem – w celach informacyjnych*

  * w przypadku, gdy mamy do czynienia z procesem zbywania działki powstałej w wyniku podziału, który nie jest jeszcze ujawniony w księdze wieczystej należy dostarczyć dodatkowo:

   • • ostateczną decyzję dot. Zatwierdzenia podziału nieruchomości,
   • • wykaz zmian gruntowych wydany przez Starostwo z adnotacją „dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”
   • • wypis z rejestru gruntów z wyrysem mapy ewidencyjnej z adnotacją „dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej
 5. W przypadku nabycia finansowanego ze środków pochodzących z kredytu bankowego należy przedłożyć oświadczenie o udzieleniu kredytu wraz z umową kredytową, która posiada takie informację jak: numer i data umowy, termin płatności wynikający z umowy. Sprzedający musi również przedłożyć numer rachunku bankowego.
 6. W momencie, gdy mamy od czynienia z darowizną potrzebna jest również pisemna zgoda naczelnika miejscowego Urzędu Skarbowego, która potwierdza, że nabycie jest zwolnione od podatku a należny podatek został zapłacony bądź zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

Dane uczestników czynności notarialnej:

 1. Imiona i nazwiska.
 2. Imiona rodziców.
 3. Stan cywilny.
 4. Numer i seria dowodu osobistego bądź paszportu wraz z datą ważności (w przypadku cudzoziemców dodatkowo karta stałego pobytu)
 5. Adres zamieszkania
 6. W przypadku gdy podmiotem jest firma:
  • Nazwa firmy.
  • Numer KRS lub wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, REGON.