Dokumenty

Zapoznaj się z listą dokumentów potrzebnych do podjęcia poszczególnych czynności notarialnych. Do poszczególnych czynności można również pobrać listę w formacie PDF.

W celu podjęcia czynności sporządzenia protokołu zgromadzenia wspólników Spółki z o. o., wymagane są następujące dokumenty:

 • 1. Numer KRS spółki,
 • 2. Aktualny tekst jednolity umowy spółki,
 • 3. Aktualna lista wspólników.

Pobierz listę w formacie PDF

W celu podjęcia czynności sprzedaży lub darowizny nieruchomości gruntowej (działki), wymagane są następujące dokumenty:

 • 1. Numer księgi wieczystej,
 • 2. Podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • 3. Dane osobowe stron umowy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zamieszkania),
 • 4. Wartość rynkowa nieruchomości (cena sprzedaży),
 • 5. Warunki i data wydania nieruchomości,
 • 6. Nr konta bankowego,
 • 7. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • 8. Wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej,
 • 9. Ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości gdy następuje podział.

Pobierz listę w formacie PDF

W celu podjęcia czynności sprzedaży lub darowizny lokalu z księgą wieczystą, wymagane są następujące dokumenty:

 • 1. Numer odpis księgi wieczystej,
 • 2. Podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego, dane osobowe stron umowy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zamieszkania),
 • 3. Wartość rynkowa lokalu,
 • 4. Warunki i data wydania lokalu,
 • 5. Nr konta bankowego,
 • 6. Zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • 7. Zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych.

Pobierz listę w formacie PDF

W celu podjęcia czynności sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, wymagane są następujące dokumenty:

 • 1. Zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
 • 2. Podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest przydział lub wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • 3. Numer księgi wieczystej (jeżeli została ona założona),
 • 4. Dane osobowe stron umowy.

Pobierz listę w formacie PDF

W celu podjęcia czynności sporządzenia testamentu, wymagane są następujące dokumenty:

 • 1. Dane osobowe sporządzającego testament,
 • 2. Dane osoby powoływanej do spadku.

Pobierz listę w formacie PDF

W celu podjęcia czynności sporządzenia testamentu, wymagane są następujące dokumenty:

 • 1. Dane osobowe sporządzającego testament,
 • 2. Dane osoby powoływanej do spadku.

Pobierz listę w formacie PDF

W celu podjęcia czynności sporządzenia akty poświadczenia dziedzictwa, wymagane są następujące dokumenty:

 • 1. Odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 • 2. Testament spadkodawcy (jeżeli został sporządzony),
 • 3. Odpisy skrócone aktów stanu cywilnego spadkobierców:
  – akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne),
 • 4. Nr PESEL spadkodawcy i dane osobowe spadkobierców.

Pobierz listę w formacie PDF

W celu podjęcia czynności sporządzenia umowy majątkowej małżeńskiej (intercyzy),
wymagane są następujące dokumenty:

 • 1. Odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • 2. Dane osobowe małżonków.

Pobierz listę w formacie PDF

Prosimy o przygotowanie wyżej wymienionych dokumentów przed przybyciem na umówione spotkaniem w Kancelarii. W razie dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu.

Jeśli wśród wyżej wymienionej listy dokumentów nie ma tego opisującego Państwa czynność notarialną prosimy o kontakt.